Fourth Grade Staff

Ashley Hafer
Ashley Hafer
Teacher - CTC
ahafer
Visit My Site - Ashley Hafer

Jennifer Hoover
Jennifer Hoover
Teacher - CTC
jhoover
Visit My Site - Jennifer Hoover

Katie Kelley
Katie Kelley
Teacher - CTC
kskelley
Visit My Site - Katie Kelley

Kimberly Lane
Kimberly Lane
Teacher - CTC
kalane
Visit My Site - Kimberly Lane

Juliane Laskowski
Juliane Laskowski
Teacher
jlaskowski
Visit My Site - Juliane Laskowski

Rosaruth Palmer
Rosaruth Palmer
Teacher
rpalmer
Visit My Site - Rosaruth Palmer